حضرت اْنس بن مالک روایت می کند هنگامی که حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می خواست بخوابد این دعا را می خواند الحمد لله الذی اْطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا موْوی ح۳۴۰۷سنن ترمذی
حضرت رافع بن خدیج روایت می کند که حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود هرکس از شما به سمت راست بخوابد واین دعا را بخواند چنانچه درآن شب بمیرد وارد بهشت می شود دعا ازاین قرار است :اللهم انی اْسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک والجاْت ظهری الیک وفوضت امری الیک لا ملجاْولامنجی منک الا الیک اْومن بکتابک و برسولک ح۳۴۰۶سنن ترمذی