در این خصوص در قرآن مجید آمده است ولا تستوی الحسنة ولا السیة ادفع بالتی هی اْحسن فاذا الذی بینک وبینه عداوة کانه ولی حمیم وما یلقها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذوحظ عظیم سوره ی فصلت آیه ۳۴ -۳۵ نیکی وبدی در پاداش یکسان نیست پس بدی را به نیکوترین وجه پاسخ گوی مانند صبر در مقابل خشم وبرباری در مقابل جهل وگذشت در مقابل بدی پس آن گاه که چنین کردی خواهی دید کسی که بین تو واو دشمنی بوده گویی دوستی صمیمی شده است وبه این خوی پسندیده نمی رسند مگر کسانی که شکیبایی ورزند وآن را پذیرا نمی شوند مگر صاحبان بهره ای بزرگ
ودر سوره ی حجرات آیه ۱۲ آمده است یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ای مومنان از بسیاری از بدگمانی ها بپرهیزید چراکه بعضی از بدگمانی ها گناه اند ودر حدیثی آمده است ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث از بدگمانی جدا پرهیز نمایید چراکه آن کذب ترین کلام وسخن است متفق علیه