در این خصوص در قرآن مجید آمده است ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم اگر به نرمی با آنان برخورد می کنی ازرحمت وفضل الهی است واگر بد خلق وسنگ دل می بودی از پیرامون تو پراکنده می شدند فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک سوره ی آل عمران آیه ۱۵۹
در حدیثی آمده است من اْعطی حظه من الرفق فقد اْعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر سنن ترمذی به هرکسی که رفتار خوب ونرمی داده شده است در واقع بخشی از خیر به او داده شده است وهر کس از رفتار خوب ونرمی محروم است در واقع از بخشی ازخیر محروم شده است