حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می گوید که خداوند می فرماید من طبق گمان بنده با او رفتار می کنم ومن با او هستم هنگامی که مراصدا می کند قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :ان الله یقول:اْنا عند ظن عبدی بی واْنا معه اذا دعانی صحیح مسلم ح۶۷۲۴ودر حدیثی آمده است خداوند می فرماید هنگامی که بنده ی من یک شبر به من نزدیک شود من یک ذراع به او نزدیک می شوم ووقتی که او یک ذراع به من نزدیک شود من به اندازه ی دوذراع به او نزدیک می شوم وزمانی که او به سوی من گامی بردارد من شتابان به طرف او حرکت می کنم عن اْبی هریرة عن النبی (ص)قال :قال الله عزوجل :اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا اوبوعا واذا اْتانی یمشی اْتیته هرولة همان ح۶۷۲۵