و زمانی که زنان خویش را طلاق دادید و عده ی آنان به سر آمده بود. پس ( ای اولیای زنان مطلقه ) ایشان را از ازدواج با شوهران ( سابق ) خود در صورتی که میان هر دو به شکلی پسندیده ( و از روی شرع ) توافق و...